Thursday, August 4, 2011

MENGURANGKAN KEKERAPAN PELAJAR LELAKI KE TANDAS DI SMK PELABUHAN

Oleh 
 LAILATUN ZALALIAH BINTI HUSSAIN

Abstrak
Program yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kekerapan bilangan pelajar lelaki ke tandas. Tinjauan awal dibuat berdasarkan pemerhatian guru-guru dan pentadbir terhadap pelajar lelaki yang kerap ke tandas dalam satu-satu masa. Masalah pelajar kerap ke tandas boleh mendorong kepada peningkatan masalah disiplin di kalangan pelajar. Satu kajian telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Setidaknya untuk mengurangkan jumlah pelajar lelaki ke tandas. Borang soal selidik telah digunakan untuk mengenalpasti masalah yang menyebabkan pelajar kerap ke tandas. Cara temubual yang dilakukan ke atas pelajar untuk mendapat maklumbalas berkaitan masalah pelajar lelaki kerap ke tandas dan keadaan tandas pelajar lelaki.

1. PENGENALAN
1.1 Latar Belakang Kajian
Kebanyakan pelajar lelaki kerap ke tandas semasa berada dalam sesi persekolahan. Ia melibatkan waktu pengajaran dan pembelajaran (P&P) dan bukan sekadar waktu rehat pelajar sahaja. Situasi ini cukup membimbangkan warga pendidik SMK Pelabuhan.

1.2 Refleksi Masalah
Tinjauan mengenai program ini berdasarkan pengalaman sendiri serta rakan-rakan guru yang lain mendapati terlalu ramai pelajar lelaki  di sekolah kerap pergi ke tandas, malah menjadikan tandas sebagai tempat untuk bersembunyi daripada melakukan aktiviti yang diwajibkan kepada pelajar.  Masalah yang dihadapi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran tidak berjalan seperti yang dirancang. Ianya sedikit sebanyak menganggu guru yang ingin melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk itu, perlu wujud satu usaha bagi menbendung masalah ini daripada berpanjangan agar dapat memupuk minat pelajar kekal berada di kelas pada waktu p&p di samping mengurangkan bilangan pelajar ke tandas dalam satu-satu masa.

2. OBJEKTIF KAJIAN
   i. mengurangkan bilangan kekerapan pelajar lelaki ke tandas.
  i.  memelihara dan memulihara kebersihan dan keceriaan tandas pelajar lelaki.
 ii.  mengenalpasti kaedah untuk mengurangkan kekerapan pelajar kerap ke tandas.
iii.  memupuk minat pelajar untuk menjaga kebersihan tandas.

3. FOKUS KAJIAN
Kajian ini memfokuskan sasaran kepada pelajar lelaki dari tingkatan 1 hingga 5 dan guru-guru SMK Pelabuhan.

4.  PELAKSANAAN KAJIAN
4.1 Tinjauan Awal
Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini, tinjauan terhadap masalah yang dikenalpasti dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam masalah tersebut. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut:
4.1.1 Soal selidik
Borang soal selidik telah disediakan dan diedarkan kepada pelajar untuk mendapatkan maklumbalas pelajar berkenaan terhadap persepsi pelajar mengenai tujuan pelajar ke tandas.
4.1.2 Temubual
Satu temubual secara non formal telah dilakukan terhadap guru dan pelajar lelaki di setiap tingkatan (5 orang setiap kelas) mengenai keadaan tandas, suasana dalam tandas, peraturan yang perlu dipatuhi semasa ke tandas dan punca pelajar kerap ke tandas serta dengan keizinan siapa pelajar itu ke tandas.
4.1.3 Pemerhatian
Kami telah membuat pemerhatian ke atas tingkah laku pelajar semasa berada di luar tandas. Rata-ratanya pelajar melebihi 5 orang berada untuk menunggu giliran masuk ke tandas pada waktu pagi,rehat dan waktu antara guru masuk ke kelas.

5.  ANALISIS TINJAUAN MASALAH
5.1.1 Analisis soal selidik
Satu borang soal selidik telah dibuat untuk mengetahui tujuan pelajar ke tandas. Seramai 200 pelajar telah memberikan respon positif. Antara dapatan yang dapat diambil daripada analisis soal selidik yang telah dijawab oleh pelajar ialah:-
-          Memang berhajat untuk qada hajat.                                                   (68 pelajar)
-          Untuk menukar pakaian dan memperkemaskan diri.                        (55 pelajar)
-          Ponteng kelas                                                                                     (25 pelajar)
-          Keinginan tanpa tujuan                                                                       (21 pelajar)
-          Merokok                                                                                              (21 pelajar)

Daripada soal selidik yang dijalankan, ada beberapa cadangan dari pelajar hasil dari soal selidik. Antaranya:
ü  140 pelajar dari beberapa aras tingkatan mencadangkan agar bayaran masuk ke tandas sebanyak rm0.20 @ rm0.50 dikenakan ke atas setiap pelajar setiap kali masuk.
ü  140 orang juga mencadangkan supaya guru mengawasi setiap pelajar ke tandas untuk mengetahui aktiviti pelajar di dalam tandas sama ada merokok atau lain-lain.
ü  125 pelajar mencadangkan supaya pintu tandas dikunci setelah digunakan. Kunci hanya boleh diambil dengan kebenaran guru dan pelajar perlu memakai pas kebenaran.

5.1.2 Analisis Temubual
Setelah temubual dijalankan daripada 270 orang pelajar lelaki berbagai tingkatan, dapatlah dirumuskan
-       60% pelajar menyatakan tandas pelajar lelaki kotor dan tidak selesa bila berada di tandas.
-       70% pelajar tidak mengikut peraturan tandas yang ditetapkan oleh pihak sekolah.
-       60% pelajar ke tandas setiap hari.
-       80% pelajar tidak suka pergi ke tandas.
-       63% pelajar dapat menerima peraturan yang telah ditetapkan di sekolah.   

5.1.3 Pemerhatian
Berdasarkan pemerhatian terhadap situasi dan peraturan masuk semasa kajian dijalankan terhadap kumpulan sasaran didapati :
ü  Pelajar pergi ke tandas dengan keizinan guru matapelajaran dan
ü  Terdapat pelajar yang pergi ke tandas tanpa keizinan guru iaitu samada waktu pertukaran guru atau semasa guru tiada dalam kelas
ü  Pelajar merekodkan kemasukan mereka ke tandas dengan menandakannya di dalam buku rekod penggunaan tandas.
ü  Buku rekod tersebut hanya membenarkan pelajar sekali sahaja masuk ke tandas pada satu hari persekolahan.
ü  Dalam satu masa hanya tiga pelajar sahaja boleh masuk ke tandas.
ü  Pelajar perlu menanggalkan kasut sekolah mereka dan menggunakan selipar yang telah disediakan di tandas.
ü  Pelajar yang lain perlu menunggu giliran untuk masuk ke tandas. Situasi ini memperlihatkan ramai pelajar berada di kawasan tandas.
ü  Manakala pelajar yang berada dalam tandas tidak diberi masa tertentu menyebabkan mereka lama di dalam tandas dan ada juga pelajar yang lepak di dalamnya kerana tidak mahu masuk ke kelas atas sebab tertentu.

6.  TINDAKAN YANG DICADANGKAN

6.1 Tol Tandas 
Cara pelaksanaan:
ü  Sebelum peraturan ini dikuatkuasakan, usul ini perlu dibentang dan dipersetujui dalam mesyuarat PIBG untuk mengelakkan sebarang masalah berbangkit.
ü  Peringkat awal : Setiap pelajar dikenakan bayaran sebanyak 20 sen setiap kali ke tandas.Ini  adalah untuk mendidik pelajar supaya lebih berdisiplin dan menghargai tandas.
ü  Pelaksanaan secara bayaran ini akan berterusan sehingga tempoh 4 bulan.
ü  Setelah mereka berjaya mendisiplinkan diri, bayaran hendak ke tandas tidak dilaksanakan.
ü  Bayaran ini akan dibayar pada pekerja yang menjaga dihadapan tandas.
ü  Duit bayaran pelajar akan direkod dan digunakan bagi membaik pulih sebarang kerosakan yang ada di tandas.

6.2 Kunci dan Guna
Cara pelaksanaan:
ü  Tandas akan dikunci pada 3 waktu yang tertentu iaitu pada waktu pertama, waktu selepas rehat dan waktu akhir. Ini bagi mengurangkan kadar bilangan pelajar yang masuk ke tandas memandangkan pada waktu ini  agak terlalu ramai pelajar yang masuk ke tandas.
ü  Sekiranya pelajar ingin menggunakannya,dia perlu meminta izin daripada GPK HEM untuk  membukanya.
ü  Pelajar juga perlu menulis nama dan tingkatan untuk tujuan semakan guru. Ini bagi memastikan tandas yang digunakan berada dalam keadaan yang bersih dan selamat selepas kegunaan pelajar tersebut.
ü  Selepas menggunakan tandas, pelajar perlu menyerahkan kunci kembali kepada pekerja swasta yang dilantik oleh pihak sekolah untuk menjaga tandas supaya kunci tandas tidak hilang.

6.3 Pas Tandas
Cara pelaksanaan:
ü  Pelajar yang ingin pergi ke tandas perlu mendapatkan pas tandas yang hanya boleh didapati daripada guru matapelajaran.
ü  Pas ini memerlukan pelajar mendapatkan tandatangan guru beserta namanya dan catatan yang menjelaskan bahawa hanya dibenarkan seorang sahaja pelajar yang diizinkan pergi ke tandas.
ü  Di dalam pas tandas itu juga perlulah dinyatakan tarikh, hari dan masa yang dibenarkan untuk pergi ke tandas.(rujuk lampiran 2)     
ü  Sekiranya pelajar yang berada di dalam tandas tidak mempunyai pas tandas, guru berhak meminta bayaran rm0.30 daripada pelajar tersebut, diberikan kepada pekerja yang menjaga tandas. Pelajar akan diberikan resit denda sebagai bukti dia telah membayar denda tersebut.
ü  Usul pelaksanaan bayaran sebagai denda ini perlu dibentang dan dipersetujui oleh ahli mesyuarat PIBG sebelum dilaksanakan bagi mengelakkan sebarang masalah berbangkit.
ü  Ia kerana pelaksanaan ini bukan untuk menganiayai pelajar atau ibubapa tetapi untuk sebagai satu cara untuk pelajar berdisiplin.
ü  Sekiranya pelajar dapat mendisiplinkan diri, denda tidak akan dilaksanakan lagi. Ianya bukan dalam jangka masa yang panjang. Ianya bergantung kepada keadaan.

 6.4 Tandas Angkat
Cara pelaksanaan:
ü  Setiap tandas yang terdapat dalam tandas pelajar lelaki diberikan nama tertentu.
ü  Kunci disediakan pada setiap pintu tandas tersebut.
ü  -Semua kelas sebanyak 38 kelas akan dibahagi kepada jumlah tandas yang ada dalam tandas lelaki.
ü  -Setiap pelajar dipertanggungjawab untuk menjaga kebersihan, keceriaan tandas angkat tersebut.
ü  -Pelajar hanya boleh menggunakan tandas yang dijaga oleh mereka sahaja untuk menjamin kebersihan tandas tersebut.
ü  Pelajar yang masuk ke tandas itu perlu menulis nama sebagai rujukan.
ü  -Sekiranya tandas itu dalam kedaan yang tidak memuaskan maka ia akan dirujuk kepada pelajar yang dipertanggungjawab (AJK Tandas disetiap tingkatan) untuk menjaga tandas itu.

6.5 Pas, Tol dan Resit PIBG
ü  -Sebelum peraturan ini dilaksanakan, ianya perlu dibentang dan dibincangkan dalam mesyuarat PIBG untuk pemahaman dan persetujuan ibubapa. Ini bagi mengelakkan sebarang kontroversi di antara ibubapa dan guru serta pelajar.
ü  Sekiranya dipersetujui dalam mesyuarat PIBG, barulah ianya boleh dilaksanakan mengikut keadaan tertentu.
ü  Mengikut perancangan, setiap pelajar yang ingin pergi ke tandas perlu mendapatkan pas tandas daripada guru matapelajaran.
ü  Sebelum masuk ke tandas pelajar perlu membayar duit sebanyak 0.20 sen sebagai tol tandas yang dikutip oleh pekerja kontrak yang dilantik oleh pihak sekolah dan PIBG.
ü  Pelajar akan diberikan resit bayaran  (kupon ) yang dicop dengan cop sekolah dan PIBG sebagai bukti pelajar memasuki tandas. Ini bagi mengelakkan pelajar pergi ke tandas bukan untuk ponteng dan hanya untuk qada hajat. Dengan ini, ia akan mengurangkan masalah disiplin di kalangan pelajar lelaki.  
ü  Duit kutipan tol ini akan digunakan untuk membiayai kebersihan dan keceriaan tandas. 

7.   PELAKSANAAN TINDAKAN DAN PEMERHATIAN / PENILAIAN
Peraturan memasuki tandas sebelum ini menetapkan supaya pelajar menulis nama dan kelas setiap kali ingin memasuki tandas. Setelah peraturan ini dilaksanakan, kami mendapati peraturan tersebut mempunyai kelemahan iaitu pelajar tidak menulis nama sebenarnya untuk memasuki tandas dan menanggalkan kasut serta memakai selipar yang disediakan.
Peraturan yang kedua diperkenalkan iaitu senarai semua nama pelajar beserta tingkatan telah disediakan dalam rekod pelajar ke tandas. Pelajar yang ingin pergi ke tandas perlu merekodkan dalam buku rekod tandas. Pelajar hanya boleh pergi ke tandas sekali sahaja dalam sehari. Ini berdasarkan kotak yang disediakan. Pelajar hanya perlu tanda pada bahagian namanya.Pekerja kontrak kebersihan akan memastikan pelajar menandakan pada nama pelajar itu.mereka akan menanggalkan kasut dan memakai selipar yang disediakan.
Selepas itu, penilaian akan dibuat oleh JK Disiplin dan pihak HEM. Mereka akan menyemak buku rekod tandas pada setiap akhir bulan. Analisis kelemahan dan kekerapan penggunaan oleh pelajar tertentu ke tandas akan dipanggil dan diberi amaran. Tindakan tatatertib seterusnya akan diambil bagi pelajar yang melanggar peraturan dan perjanjian untuk memasuki tandas.

8.  REFLEKSI  KAJIAN
Amalan pelajar pergi ke tandas mungkin perkara biasa di semua sekolah tetapi sekiranya dalam satu masa terlalu ramai pelajar berada di tandas adalah tidak wajar. Diharapkan dengan kajian yang dijalankan ini, bilangan pelajar yang pergi ke tandas dapatlah dikurangkan. Dengan ini masalah disiplin pelajar juga akan berkurangan. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa peraturan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Cuma untuk menjadikan peraturan ini lebih berkesan, pekerja yang bertugas menjaga tandas perlu melihat tandanama pelajar di pakaian seragamnya sebelum pelajar menanda dalam buku rekod tandas. Ini bagi mengelakkan penipuan di kalangan pelajar.

Sunday, July 17, 2011

Hari guru,kau kunci…….. PINTU hatiku

oleh,
Lailatun Zalaliah binti Hussain­
SMK Ahmad, Pekan

Mengimbau……
Ingatan tarikh 16 Mei setiap tahun merupakan tarikh keramat bagi semua guru.
Setiap guru semestinya ternanti-nanti akan tibanya hari yang istimewa itu. Tidak tahulah pula jika ada guru yang cuba mengelak daripada hadir ke sekolah pada hari yang diraikan itu. Bagi diriku itulah satu-satunya hari di mana semua guru akan diraikan dan menerima hadiah tak kira nilainya murah atau mahal. Diriku akan sentiasa menerimanya dengan hati yang ikhlas dan gembira. Balik sahaja ke rumah diriku akan terus membuka hadiah-hadiah yang diterima. Lantas diriku akan mempamerkan kepada anak-anak dengan senyuman tanda kegembiraan. Memori ini dirakamkan semasa diriku bertugas di SMK AHMAD,PEKAN pada tahun 2011.
Peluang penyertaan.......
Diriku tidak akan melepaskan peluang menyertai aktiviti  yang diadakan. Selain daripada menyediakan pakaian terbaik untuk dipakai di pagi hari sambutan itu diriku juga telah menyediakan pakaian sukan atau pakaian lebih kasual sehari sebelumnya agar tidak terlupa dibawa pada hari esoknya. Jika diminta untuk membuat persembahan, diriku tidak akan teragak-agak untuk menyertainya. Inilah hari di mana semua guru dapat bersama-sama menunjukkan bakat yang tidak seberapa ada dalam diri  seorang guru terutama diriku ini.
Memori…….            
Memori yang dirakamkan ini merupakan satu daripada seribu peristiwa yang dialami oleh diriku ini semenjak menjawat jawatan sebagai pengetua. Terlalu banyak yang hendak dikongsikan tetapi apakan daya diriku ini tidak pandai untuk meluangkan masa untuk menulis. Saat ini dikuatkan hati, bertekad dan berazam untuk pasti merakamkan memori teristimewa ini. Walaupun banyak kritikan diterima daripada anak-anak terutama apabila diriku hendak mendapatkan idea dan isi cerita untuk lebih menarik, diriku terus menulis. Degil tetapi kuat semangat.
Tibalah hari yang ditunggu...
Seperti yang dirancang, tepat jam lapan pagi, diriku keluar dari bilik. Semua Guru Penolong Kanan SMK Ahmad telah menunggu di luar pejabat. Sejurus saja melangkah keluar mereka mengucapkan ”Selamat Hari Guru, Puan” secara serentak. Terkejut juga dibuatnya. Diriku pun dengan spontan menjawab, ”Selamat Hari Guru dan Terima Kasih Cikgu!”  Ditambah dengan kata-kata pujian ”Cantik awak hari ini!” kepada kelima-lima Guru Penolong Kanan.  Kami pun berjalan menuju ke barisan guru-guru yang telah bersedia menunggu dengan diiringi bunga manggar dan edaran kertas selawat menuju ke dewan Jubli  Sultan Ahmad Shah sekolah.  Jauh juga kaki melangkah dan tangan dihayun sambil memegang kertas selawat. Setibanya di dewan diriku disambut dengan tepukan dan senyuman. Sekali lagi terkejut dengan sambutan itu.
Majlis dimulakan.........sesi pertama,
Majlis diteruskan mengikut perancangan. Atur cara berjalan lancar dan teratur.  Persembahan klip video ditayangkan oleh jawatankuasa badan ketua kelas. Tidak disangka banyak aksi yang dapat dipaparkan walaupun musim peperiksaan pertengahan tahun sedang diadakan. Banyak aksi-aksi lucu dan mencuit hati dipaparkan. Antaranya adalah diriku menyertai acara berbasikal sejauh lapan kilometer mengikut trek merentas desa putera Ahmadian, mengelilingi Istana dan padang polo serta bandar Pekan.
Acara pada pagi itu diteruskan dengan membacakan teks ucapan Ketua Pengarah Pelajaran oleh Cikgu Ismail, kemudian teks ucapan Menteri Pelajaran dibacakan oleh Cikgu Rosli dan diikuti pula ikrar yang diketuai oleh Cikgu Hamdan. Manakala lagu hari guru  pula dinyanyikan secara beramai-ramai dengan penuh semangat dan berkeyakinan tinggi. Majlis pada pagi itu diakhiri dengan ucapan perasmian, memotong kek dan sesi bergambar. Cikgu Khairul Affendi dan Cikgu Hazrin telah menyediakan kelengkapan peralatan jurufoto. Tidak kurang hebatnya kedua-dua jurufoto lantikan sekolah ini. Seperti biasa acara padang diadakan selepas acara dewan.
Sesi kedua.......
Diriku segera bergegas menukar pakaian rasmi kepada pakaian sukan, dan lantas menyertai aktiviti sukaneka. Ada  enam acara kesemuanya. Aduh..., antara acara yang memenatkan pada hari itu adalah acara meniup belon dan salah seorang ahli akan duduk di atas belon dan diletupkan sebanyak yang boleh. Pening sungguh dibuatnya. Maklumlah belum bersarapan pagi. Cuma sempat minum susu dan bijirin ringan seawal enam pagi. Tapi apa-apa pun tetap segar dan bertenaga. Memang berpeluh juga dibuatnya. Setiap pasukan memberikan sorakan moral dan tepukan semangat kepada ahli-ahlinya. Terasa tekanan kerja pada hari itu dapat dilepaskan. Semua murid menyaksikan acara yang santai tetapi berperaturan itu dengan gelak dan ketawa.
Acara padang tamatlah sudah....
Tibalah sesi ketiga, iaitu persembahan pentas dan anugerah guru.
Dimulakan dengan persembahan murid mengikut tingkatan dan diikuti oleh pemberian hadiah daripada wakil ketua kelas serta unit-unit lain. Terima Kasih Cikgu! Itulah ungkapan yang kedengaran. Gembira dan terharu juga apabila guru dihargai oleh murid-murid sebegitu rupa.
Acara diteruskan lagi, dengan persembahan daripada kumpulan guru-guru. Nyanyian ”’Bila larut malam”, ”Jasa ibu dan ayah”, ’’Kalau  Berpacaran’’, dikir barat, boria dan  syair  menjadi pilihan persembahan guru. Bermacam-macam gaya dan cara guru-guru menyampaikan persembahan mereka. Ada yang berkaca mata hitam, berpegangan tangan dan menyanyi cara berkaraoke. Murid-murid dikejutkan dengan persembahan diriku yang menyampaikan lagu ”Kalau Berpacaran ” berduet dengan guru muzik secara berkaraoke dan latar korus oleh guru-guru sepasukan. Kedengaran murid-murid memberikan sorakan dan tepukan yang bergemuruh. Diriku menerima beberapa hadiah berupa bunga-bungaan dan bungkusan daripada murid-murid ketika menyampaikan lagu keramat itu. Rasa terharu bercampur gembira kerana persembahanku dihargai juga. Diriku mendapat maklumat bahawa kebiasaannya pengetua tidak naik ke pentas memberikan persembahan sempena sambutan Hari Guru. Malu juga dibuatnya sebab tidak di dalam pengetahuan diriku perkara ini. Niat bukan untuk menunjuk tetapi hanya sekadar memberi sokongan padu pada hari itu. Sekadar kata orang‘’ sportinglah pengetua”,itu saja.
Sesudah memberikan persembahan diriku diminta menyampaikan hadiah anugerah berbagai kategori guru. Kategori guru yang disampaikan adalah, guru paling bergaya, kategori guru inovatif, guru ceria, guru prihatin, guru popular dan guru penyayang. Cara jawatankuasa majlis mempamerkan keputusan dibuat melalui tayangan slaid berkaitan pencalonan semua guru yang layak dan kemudian dihilangkan daripada tayangan gambar-gambar calon undian terendah sehingga kepada calon tertinggi undiannya akan diumumkan nama dan gambarnya. Amat menarik! Penuh debaran.
Anugerah….
Guru Inovatif dianugerahkan kepada Cikgu Faizah, Guru Ceria kepada Cikgu Norhisham, Guru Penyayang kepada Ustazah Najihah, Guru Prihatin kepada Cikgu Nik Nurzaitun, gelaran Guru Popular  sekali lagi dianugerahkan kepada Cikgu Norhisham dan Guru Paling Bergaya kepada …? Itulah yang dikatakan rezeki. Agar anugerah itu akan sentiasa menjadi ingatan yang segar dalam diri kalian Ahmadian. Walaupun sambutan Hari Guru diakhiri dengan jamuan tengah hari di Kamar Ulum, ada lagi memori indah yang hendak dikongsikan bersama. Tunggu dikemuncak memori.
Kemuncak memori…
Dalam kegembiraan pasti ada kesedihan. Setelah selesai jamuan, diriku pun beredar
ke pejabat untuk menguruskan hal-hal di pejabat. Seperti biasa aku mengerjakan solat serta berehat seketika sebelum menyambung kerja-kerja pejabat. Tiba-tiba diriku terasa hendak melepaskan hajat. Dengan pantas diriku  berjalan meluru ke kamar selesa yang terletak di dalam pejabat sahaja. Malang tidak berbau, kamar selesaku tidak boleh dibuka setelah pelbagai cara dicuba. Ketika itu hanya diriku dan seorang pembantu pejabat, Puan Noraida sahaja yang ada. Pada saat itu diriku terpaksa menahan diri daripada pergi ke kamar selesa. Kami buntu. Sejenak kemudian, Cikgu Mohd Yusnizam ( Cikgu Yus, warden asrama) datang ke pejabat dan kami sempat meminta pertolongan. Dicuba beberapa kali akhirnya, Alhamdulilah, pintu kamar selesa dapat dibuka. Amin.... Aku pun mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepadanya, kerana jika tidak sudah tentu pintu hanya boleh di buka selepas jam dua petang. Sebaik saja selesai diriku menutup pintu serta lampu untuk solat dan berehat. Alangkah malangnya nasib pada hari itu perkara yang tidak disangka berlaku lagi apabila pintu kamar selesa terkunci dari dalam pula. Ya ALLAH! Apa yang harus dilakukan ini? Sambil beristighfar dan mohon petunjuk daripada Yang Maha Esa, diriku cuba pelbagai cara untuk membuka pintu dari dalam. Tiada apa yang dapat digunakan selain daripada kertas tisu dan sabun. Keadaan kamar itu kedap bunyi, tiada berlubang dan dindingnya tebal. Tidak ada cara lain untuk mengetuknya selain daripada menggongcang pintu dengan sekuat kuat tangan dan kaki  dari dalam. Tiada seorang pun mendengar goncangan dan ketukan itu. Semua  staf  sedang berehat ketika itu. Nasib menyebelahi diriku, selepas berusaha dalam beberapa minit ada pembantu pejabat, Puan Nora yang sudah mula meneruskan tugasnya terdengar bunyi hentakan yang bertubi-tubi itu. Puan Nora menghubungi semula Cikgu Yus dan pekerja rendah am yang lain untuk membantu. Lambat juga untuk mendapatkan bantuan mereka. Mungkin mereka fikir tiada kerja mustahak hendak dibuat pada petang itu memandangkan sekolah pada hari itu diadakan dalam satu sesi sahaja.
Berdebar-debar.....
Puan Nora tidak dapat mencari kunci pintu bilik pengetua. Nasib baik Cikgu Yus datang semula untuk berurusan di pejabat.  Selepas menunggu selama lebih kurang empat puluh minit,  pintu bilik dapat  dipecahkan oleh Cikgu Yus tetapi masih tidak dapat masuk untuk membuka pintu kamar selesa. Hanya dapat mematahkan pemegangnya saja. Kelakar sungguh! Tidak lama kemudian Cikgu Hassan (GPK Tg 6, juga merupakan warden asrama) sampai dan ikhtiar yang dapat difikirkan ialah mencungkil cermin tingkap disebelah pintu masuk bilik pengetua lalu memanjat masuk untuk memecahkan pula pintu kamar selesa. Lantas Cikgu Hassan meluru masuk menuju ke kamar selesa dan melaung meminta untuk berada jauh dari pintu. Kedengaran hentakan dan ketukan yang kuat dari luar kamar selesa ke arah diriku. Berdentum dentam! Ketukan yang amat kuat sebanyak tiga empat kali baru terkopak.
Pertanyaan...
”Puan tidak apa-apakah?” tanya Cikgu Hassan. Diriku terdiam sahaja, memikirkan nasib badan pada hari itu. Sambil berjalan keluar, diriku bertanya kepada Cikgu Hassan ”Bagaimana cara masuk tadi?”. ’’ Ikut cermin tingkap” jawab cikgu Hassan. Ada tiga orang pekerja  menunggu di luar bilik. Mereka hanya diam sahaja. Mungkin tidak tahu apa yang hendak ditanya. Cuma ada seorang menyapa. ”Saya bimbang pengetua pengsan dalam tandas itu” sapa Haji Harun, pekerja rendah am sekolah. Difahamkan rupanya, kamar selesa itu adalah bilik kebal pada asalnya. Patutlah..... Memang kebal sungguh!
Syukur!
Semuanya selamat.  Alhamdulilah. Lantas diriku berkata dan  mengingatkan semua staf agar menyimpan kunci pejabat dengan selamat dan mengikut peraturan. Perkara kedua pula diingatkan tidak tinggal seorang diri dalam pejabat dan perkara ketiga  jangan berasa terlalu gembira, kerana akan ada musibah menimpa.  Amin!


Tuesday, July 5, 2011

ANTAH DALAM NASI, ANTAH DALAM BERAS

Oleh Yahya bin Zainal Abidin

Seawaktu hendak menyuap nasi, tiba-tiba ternampak antah di celah nasi, apa nak buat?
Kalau ditelan juga alamatnya memudaratkan perut. Kulit antah yang tajam boleh melukakan dinding usus. Kalau sabar, ketepikan antah itu. Ada orang merungut kepada isteri, akibatnya boleh bermasam muka. Kasihan kepada isteri ye. Jangan-jangan isteri mengesat air mata sewaktu membasuh pinggan?

Antah dan melukut dalam beras
Ingat tak waktu emak kita nak menanak nasi dulu. Ditampinya beras itu dalam nyiru, akhirnya antah dan melukut berkumpul di suatu bucu. Lepas itu antah dan melukut itu di keluarkan. Selalunya taburkan antah dan melukut itu ke laman rumah, maka berebutlah ayam.
Emak saya lain sikit, disimpannya antah itu di dalam bujang. Beberapa hari kemudian dapat segengam. Emak dan jiran-jirannya mengumpulkan antah itu hingga dapat segantang. Lepas itu mereka tumbuk menggunakan lesung tangan, akhirnya dapatlah beras kelas dua, bentuknya kompot dan patah. Orang hari ini kata beras B2. Tiada siapa yang mahu. Emak gunakan pengisar, akhirnya jadi tepung beras. Tepung dijemur hingga kering. Beberapa minggu kemudian emak bersama Mak Andak dan Maklum Minah bergotong royong buat kueh putu dengan menggunakan tepung beras itu yang diadunkan dengan sedikit gula. Kueh putu  nampak cantik dan putih. Terasa berselera nak makan, tetapi emak suruh hantar ke setiap rumah jiran dulu.

Kreativiti dan inovasi sebenarnya telah dilakukan oleh orang tua kita.

Untuk melangkah maju, kita tidak sanggup nak tinggalkan budak-budak yang tercicir itu, kita mahu jadikan mereka lulus dan pandai. Kalau mereka boleh beralih dari E kepada D dan yang D beralih ke C sudah cukup baik. Boleh mengecilkan GPS juga. Lebih mulia dari itu, haluannya kita cuba betulkan. Ingat, “Tersilap seinci di pelabuhan, akan tersasar beribu batu di lautan.”

Antah bukan setakat boleh jadi beras tetapi boleh dijadikan kueh yang kelihatan cantik dan sedap. Kita ulang balik apa yang emak kita lakukan dahulu, pasti berjaya.

Cerita antah ini banyak terdapat dalam Memori Pengetua Pahang.

Monday, July 4, 2011

DARI KAKI GUNUNG TAHAN

Cikgu Azizah binti Abu Bakar

“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zaman mereka”.
Kata-kata hikmah Khalifah Ali bin Ab Talib menjelma di minda sebaik sahaja menerima surat lantikan sebagai Pengetua pada 1 Julai 2006.

            “Sekarang cikgu adalah Ketua Jabatan/ Pengetua bukan lagi Guru Penolong Kanan  Hal Ehwal Murid. Oleh itu bergurulah untuk menjalankan tanggungjawab ini”. Pesan Pegawai Pelajaran Daerah yang masih menjadi pedoman untuk menjalankan tugas sebagai pemimpin sekolah.
            Berpandukan dua pernyataan tersebut, aku bersedia untuk menjalankan tangungjawab sebagai Pengetua. Bukan mudah untuk menerajui sebuah institusi tanpa ilmu., kemahiran dan nilai yang bersesuaian dengan kehendak organisasi pendidikan. Dengan tekad, aku berguru dokumentasi mengurus sekolah dengan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Inderapura dan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Damak. Berdasarkan pembacaan, perbincangan dan bimbingan kedua-dua rakan sejawat, maka bermulalah proses menyemak, mengemaskini dan penyediaan dokumen pengurusan bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah, Kuala Tahan, Jerantut, Pahang.
            Alhamdulillah dengan kerjasama erat seluruh warga sekolah, aku berpeluang mendekati budaya dokumentasi dengan tepat dan cepat. Amalan CPO dalam kalangan Guru Penolong Kanan dan guru terserlah biarpun tanpa Pengetua selama 6 bulan (Januari - Jun 2006). Dengan sikap komited dan komitmen seluruh warga sekolah, aku selaku Pengetua baru menerajui penambahbaikan pemurnian dokumentasi pemantauan, penilaian dan kajian tindakan program pengurusan sekolah bagi melonjakkan pencapaian sekolah dalam sahsiah, kokurikulum dan akademik.

PERJALANAN SEORANG GURU

Oleh: Edah binti Salim
SMK Temerloh

          Hatiku gusar berdebar dan selalu aku memikirkan tentang suatu perkara. Perkara yang sangat penting yang akan menentukan arah tuju perjalanan hidupku seterusnya. Hatiku gusar tentang penempatan guru baru. Bimbang, aku akan dihantar bertugas jauh ke negeri lain atau di pedalaman. Namun bagiku kerisauan ini adalah normal kerana sepanjang pengetahuanku, semua guru baru yang menunggu untuk ditempatkan mengajar, perkara ini pastinya menjadi kerisauan mereka.
          Syukur ku panjatkan kepada Ilahi, penempatan pertamaku adalah di sekolah di mana aku belajar dulu, tempat aku menimba ilmu dan sangat banyak berjasa padaku. Aku ditempatkan bertugas di Sekolah Menengah Perempuan Temenggong Ibrahim, Batu Pahat, Johor. Maka, tibalah masanya untuk aku mencurahkan khidmat baktiku kepada masyarakat setempat.
          Hari pertama di sekolah baru dimulakan dengan memperkenalkan guru-guru baru di perhimpunan pagi. Ianya kulalui dengan lancar walaupun agak sukar dan kekok. ‘ Pengalaman adalah guru terbaik mengajar kita.’ Seterusnya, hari demi hari kulalui pengalaman  mengajar, mendidik pelajar dan tidak kurang juga dengan pelbagai aktiviti luar kelas. Walaupun kadangkala sangat penat tetapi ianya membuatkan diriku sangat seronok dan rasa teruja sehinggakan aku dipilih oleh pengetua menjadi warden asrama. Pelantikan itu kuterima dengan senang hati memandangkan aku akan lebih dekat dan selalu berdampingan dengan pelajar dibandingkan jika aku terpaksa berulang alik ke sekolah yang mana masaku banyak terbuang denga

Wednesday, June 29, 2011

NOSTALGIA PAHIT MANIS DI SERI BAHAGIA

Oleh
Pn Hjh Foziah Bt Harith
Setelah hampir satu tahun saya bertugas di PPD Temerloh sebagai Pegawai Teknik & Vokasional Unit Akademik, angin bertiup kencang di luar mengatakan saya akan dilantik menjadi pengetua di SMK Seri Bahagia akibat pertukaran 2 pengetua dalam masa setahun disitu menyebabkan kekosongan berlaku..Memang banyak perkara negatif yang saya dengar tentang sekolah ini. Prestasi akademik yang rendah. Tempat buangan pelajar yang bermasalah dari sekolah berdekatan. Kadar ponteng sekolah dan kelas yang tinggi. Perlanggaran kes disiplin yang agak membimbangkan dan banyak lagi..Kalau nak diikutkan ramai yang  cuba mengelak untuk menjadi pengetua di Seri Bahagia.
Tetapi saya lain. Sebagai bekas pegawai di PPD, saya ikhlas dan benar-benar ingin untuk mengubah situasi yang berlaku di Seri Bahagia..Harapan PPD agar imej sekolah ini dapat dipulihkan dan menjadi antara sekolah pilihan ibubapa di kawasan sekitar ini. Saya anggap ini sebagai satu cabaran dan yakin dapat meningkatkan pencapaian sekolah sedikit demi sedikit. Saya mengharapkan dan sentiasa berdoa agar tuhan dapat  memberi petunjuk dan hidayah serta kekuatan kepada saya untuk mentadbir Seri Bahagia.
Tanggal 17/7/2007, saya melapor diri di sekolah. Saya terus ke pejabat dan memperkenalkan diri. Saya diterima dengan baik oleh semua staf pejabat yang terdiri daripada En Othman Chik, Pn Hamizah dan Pn Rosliza. Kemudian GPK1,Tn Hj Ansari, GPK HEM, En Ariffin dan GPK Koko, En Jamaluddin memperkenalkan diri. Dalam pemerhatian saya, nampaknya mereka boleh dijadikan ‘team’ untuk bekerjasama. Mereka menanyakaan khabar saya sebab ada berita mengatakan saya dimasukkan ke hospital kerana darah tinggi. Mereka ingatkan darah saya naik disebabkan tekanan kerana menjadi pengetua di Seri Bahagia..Oh Tidak! Saya katakan yang saya tidak menghadapi sebarang tekanan untuk bertugas di sini sebab memang saya nak kesini dan ikhlas untuk membantu sekolah..Saya sentiasa bersikap positif Saya dimasukkan ke hospital disebabkan tekanan darah tinggi kerana tidak makan ubat dan agak penat serta  stress ketika menjadi pegawai perhubungan sempena lawatan PPD Kebangsaan di Kuantan. Pada masa itu saya masih menjalankan tugas akhir di PPD.

Monday, June 27, 2011

ASAS DAN KOMPONEN KEPIMPINAN PENGETUA

Oleh YAHYA BIN ZAINAL ABIDIN, Timbalan Pengarah Pelajaran Pahang.
Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam 1Malaysia.
Saya sangat gembira menerima banyak hasil penulisan daripada pengetua Pahang. Sehingga hari ini 27 Jun 2011, saya telah berjaya memasukkan hasil penulisan daripada 18 orang pengetua. Saya sedang menguruskan beberapa lagi untuk dimasukkan ke dalam blog ini.  Jika kita membacanya, banyak idea yang baik yang boleh kita tiru. Itulah antara matlamat Memori Pengetua Pahang 2011 ini. Melalui komunikasi secara maya ini kita sebenarnya menyumbang dan menerima idea dengan rakan- rakan di segala ceruk dari Perlis hingga ke Sabah. Ini juga merupakan saluran yang pantas dan murah.
Kita sebenarnya adalah pemimpin. Oleh itu kita perlu meningkatkan keupayaan kita untuk memimpin guru dan staf di sekolah agar dapat menjana transormasi pendidikan. Akhirnya kita mahu melihat anak didik kita terdidik. Apakah tandanya? Tentu sekali kita mahu membentuk mereka sebagai modal insan kelas pertama. Berikut saya senaraikan unsur yang mesti kita miliki selaku pemimpin;
ASAS KEPIMPINAN meliputi perkara  A, B dan C.
A bermaksud Adminstrator , iaitu kita mengurus.
B bermaksud Build up the image,  imej pengetua tentulah seorang yang bijak berkomunikasi, watak kebapaan/ keibuan, matang , bergaya dan meyakinkan. Ada banyak lagi, sila senaraikan sendiri.
C bermaksud cater the crisis, berani menangani krisis, jangan sampai menjadi konflik. Selesaikan secara bijaksana, ibarat menarik rambut dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak terserak. Melaksanakan keputusan win-win.

KOMPONEN KEPIMPINAN pula memerlukan kita menggunakan ilmu/kemahiran(20%), kuasa mengarah(20%) dan kuasa pengaruh peribadi(60%). Oleh itu kita perlu merenung ke dalam diri kita dan bertanya adakah kita telah memiliki ciri-ciri itu?

Kali ini saya kemukakan ASAS KEPIMPINAN dan KOMPONEN KEPIMPINAN untuk renungan anda semua.  Mari kita bergerak sederap memajukan pendidikan negeri Pahang.

Saya harap anda tidak jemu merujuk dan menokok tambah MPP 2011 ini. Jumpa lagi.

MEMORI INDAH

Hjh Hafidzah Bt Jono
SMK Jengka Pusat

3 Januari 2004 merupakan tarikh keramat yang sukar dilupakan dalam dunia kerjaya sebagai pendidik.  Mulai tarikh itulah bermulanya kerjaya saya sebagai pengetua di SMK B .  Sukar untuk diungkapkan dalam  perkataan perasaan saya ketika itu.  Gembira, teruja, berdebar-debar, dan takut bercampur-baur menerjah gelodak fikiran dan emosi.  Maklumlah SMK B baru dibuka pada pertengahan tahun 2003 dan sayalah bakal  pengetuanya yang pertama.
Pagi itu, beberapa orang rakan guru di SMK A menghantar saya lengkap membawa dulang-dulang hantaran ke SMK B.  Sungguh saya tidak sangka rupa-rupanya warga  SMK B telah bersedia dengan kedatangan rombongan kami.  Dari jauh lagi saya melihat para pelajar berbaris memegang bunga manggar yang berwarna-warni, paluan kompang menggegar pendengaran, dan barisan guru yang dedikasi tersenyum ikhlas menanti kehadiran kami. Alamak! Seperti pengantin baharulah pula rasanya apabila saya dan rombongan diarak ke dewan sekolah.  Apabila warga SMK B menyambut dulang-dulang hantaran itu,  hati saya berdebar-debar dan terasa peluh sejuk kerana rasmilah tugas sebagai pemimpin di sini.  Pundak sayalah yang akan memikul tanggungjawab berat ini.  Ya Allah berilah kekuatan kepada saya.  Dari raut wajah mereka tergambar penantian dan harapan yang menggunung terhadap saya.  Terasa kerdilnya saya, insya’allah saya berjanji pada diri saya bahawa saya tidak akan menghampakan harapan mereka.  Saya berpegang pada prinsip, nobody can be successful unless he loves his work!, jadi untuk menjadi seorang pengetua yang berkarisma dan berkesan, saya mesti mencintai tugas baharu saya.

TAPAK KAKI ANAK SIAPA ?
Petang itu saya mengambil peluang keemasan untuk berkenal-kenalan dengan lebih rapat dan mesra dengan kakitangan di pejabat.  Sedang kami berbual mesra, tiba-tiba saya dikejutkan oleh mesin fotostat pejabat beroperasi sendiri.  Saya tergamam seketika , yang peliknya mereka biasa sahaja.  Ya Allah apa dah jadini? Jerit hati kecilku.  “Memang macamtulah..dah biasa dah, jangan terkejutlah…” selamba sahaja mereka memberitahuku.  Pucat sekejap saya dibuatnya….

Sunday, June 26, 2011

SMK TEKEK DALAM KENANGAN ...

Oleh : Mohamad Ripin bin Sedek
           SMK Kerdau

Bertugas sebagai seorang pengetua, merupakan impian hampir kesemua orang guru. Begitu jugalah aku, apabila ditawarkan sebagai pengetua di SMK Tekek Pulau Tioman, berasa amat teruja walaupun tempatnya begitu jauh dan terasing sekali. Apa lagi aku terpaksa berjauhan dengan anak dan isteri tercinta yang sangat memerlukan perhatianku. Ibarat dayung sudah di tangan, perahu sudah di air, sudah cukup untuk aku mendefinisikan tentang impianku selama ini sudah diperolehi. Kini, aku bergelar sebagai pengetua.  Dengan berbesar hati, aku menerima segala tanggungjawab dan bebanan yang bakal kugalas sebaik sahaja aku menjejakkan kaki ke sekolah tersebut nanti. Hati yang berbunga riang, mata yang bersinar penuh harapan dan senyuman manis yang terukir di bibir menunjukkan betapa aku puas dengan apa yang aku milikki di saat ini. Hati mana yang tidak girang setelah bertahun –tahun menjadi guru dan guru penolong kanan, akhirnya berpeluang menjadi pengetua walaupun di sebuah sekolah yang letaknya jauh di pulau. Namun, setelah memikirkan inilah masanya, dan demi masa depan, tanggungjawab serta amanah, terpaksalah aku akur dengan arahan berkenaan. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta.
            Pada pagi tanggal 12 November 2006, aku pun melaporkan diri di Pejabat Pelajaran Daerah Rompin. Di sana, aku telah diberi sedikit taklimat oleh PPD Rompin tentang latar belakang SMK Tekek. Akhirnya, sebelah tengah harinya aku ke Pulau Tioman melalui jeti Mersing Johor.
            Setelah hampir dua jam perjalanan menggunakan feri, aku pun sampai di jeti Kampong Tekek. Rupa-rupanya di jeti berkenaan, aku disambut oleh beberapa guru dan pekerja sekolah yang sudah tersedia menunggu aku di situ. Setelah berkenalan, aku dibawa ke perkarangan sekolah dengan menaiki sebuah kenderaan dikenali sebagai ‘ sek kar ‘. Itulah pertama kali aku menaiki kenderaan tersebut.
            Sesampai sahaja aku di perkarangan sekolah, aku terpegun. Dalam hatiku berkata, ‘inilah sekolah baruku, ini rupanya tempat aku bertugas sebagai pengetua, namun aku tak kisah, aku terima semua seadanya…’ Aku lihat terdapat dua blok bangunan kayu yang agak usang, sebuah padang kecil di tengah-tengahnya, dua blok asrama dan dewan makan dansebuah makmal komputer. Rupa-rupanya, barulah aku tahu bahawa semua infrastruktur tersebut terpaksa dikongsi dengan pelajar-pelajar sekolah rendah. Malahan kami dikatakan ‘ menumpang’ di sekolah berkenaan. Oleh sebab itulah kami terpaksa menjalani sesi pengajaran dan pembelajaran pada waktu petang.

OH ANAKKU

Oleh Faridah Mohamed
Pengetua SMK Seri Semantan

pelajar perempuan memberi salam dan mohon untuk berjumpa denganku. Aku menjawab salam dan mempersilakan mereka masuk.
Aku mengenali seorang daripada pelajar itu, Ron pelajar tingkatan satu. Ibunya pernah memaklumkan kepadaku semasa hari bertemu penjaga bahawa Ron mempunyai masalah sakit tulang belakang dan perlu selalu mendapat rawatan doktor. Ron merupakan anak harapannya kerana telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dalam UPSR di banding dengan abang dan kakaknya yang lain.
Ron memaklumkan bahawa dia ada temu janji dengan doktor pada petang itu sambil menunjukkan kad rawatannya. Dia memohon kebenaranku untuk keluar lebih awal supaya tidak terlewat sampai ke hospital. Aku menyemak kadnya, ya memang betul. Aku mempersoalkan kenapa ibu atau ayahnya tidak datang menjemputnya. Ron memaklumkan bahawa ayahnya bekerja di Kuala Lumpur manakala ibunya tidak ada kenderaan.  Kata-kata Ron itu diakui oleh Nira temannya. Nira juga mengatakan dia sanggup menemankan Ron kerana ibu Ron berpesan kepadanya supaya pergi bersama. Memandangkan Ron dan Nira bukanlah pelajar bermasalah, dan minggu itu adalah minggu pelajar asrama balik, aku melepaskan mereka balik awal sedikit. Selepas rehat Ron pergi bertemu doktor tepat pada masanya. Lagipun dari pekan kecil ini ke bandar menaiki bas mengambil masa satu jam. Ron perlu balik ke rumah dulu sebelum  pergi bersama ibunya ke hospital. Elok juga dia ditemani oleh Nira supaya jika ada perkara yang berlaku ada orang yang membantunya, fikirku.
Hari Ahad, jam telah menunjukkan pukul 6.30 petang, aku bersama suami masih sibuk lagi membeli barang keperluan rumah di bandar. Tiba-tiba telefon bimbitku berbunyi panggilan daripada GPK.  GPK memaklumkan Nira yang sepatutnya balik ke asrama tidak balik tetapi pergi ke Kuala Lumpur mengikut lelaki yang baru dikenalinya di stesen bas. Maklumat ini diperoleh dari Ron. Rahsia ini terbongkar apabila ibu bapa Nira datang ke asrama untuk bertemu dengan anaknya. Alangkah terperanjatnya mereka bahawa hujung minggu itu adalah minggu pelajar balik sedangkan  mereka dimaklumkan oleh Nira pelajar asrama tidak dibenarkan balik pada minggu itu. Nira yang sepatutnya sudah sampai ke asrama bersama Ron juga tidak sampai malah telah berani mengikut  pemuda yang baru dikenalinya.

Friday, June 24, 2011

BETULKAN YANG BIASA DAN BIASAKAN YANG BETUL

Oleh ROHANA  BINTI ABDUL MALIK
Pengetua, SMK Sungai Retang, Jerantut

Baru satu tahun dan  belum puas lagi rasanya berkhidmat di sekolah pertama  sebagai pengetua , saya mendapat arahan bertukar ke sebuah sekolah gred B di daerah yang sama. Walau bagaimanapun, arahan tersebut saya terima dengan hati terbuka. “Sekolah itu teruk.” Itulah kata-kata yang disampaikan kepada saya dua hari sebelum saya melangkah ke sekolah baru.  Kata-kata ini sedikit merunsingkan dan masih  jelas diingatan saya pada hari pertama saya bertugas di SMKSW. Sekolah kedua yang akan saya berkhidmat sebagai pengetua terletak di kawasan  bandar  dan  berhampiran dengan jalan besar. SMKSW merupakan sebuah sekolah yang mana pelajarnya terdiri daripada pelbagai kaum  iaitu  Melayu, Cina, India dan terdapat juga pelajar orang asli dengan enrolmen 350 orang pelajar.

Pada hari pertama bertugas di SMKSW, saya sampai awal ke sekolah. Kedudukan bilik pengetua amat strategik kerana, dengan mengubah kedudukan  kerusi  saya dapat melihat pintu pagar sekolah dan kehadiran pelajar dan guru-guru  ke sekolah dengan jelas.  Sedangkan pelajar tidak dapat melihat saya kerana cermin tingkap berwarna  gelap. Peluang ini tidak saya lepaskan dan saya tarik kerusi dan duduk memandang  ke pintu pagar. Kelihatan pelajar masuk ke kawasan sekolah dan yang memeranjatkan saya ialah ramai pelajar yang keluar semula melalui pintu pagar utama di hadapan pengawal keselamatan. Pengawal Keselamatan tidak menghalang pelajar keluar dari kawasan sekolah.  Kelihatan beberapa pelajar melintas jalan  pergi membeli makanan di gerai nasi lemak di hadapan sekolah. Sebahagian pelajar pula kelihatan masuk kawasan sekolah dengan membawa bungkusan makanan yang dibeli daripada gerai-gerai makanan  yang berhampiran. Keselamatan pelajar yang masuk ke sekolah dan kemudian keluar membeli makanan dalam kesibukan lalu lintas sangat membimbangkan. Saya bertekad untuk membetulkan keadaan ini demi menjaga keselamatan pelajar.

Pengalaman hari pertama saya pada waktu rehat juga mengecewakan. Ada beberapa orang guru yang keluar  dari kawasan sekolah tanpa kebenaran saya. Kemudian apabila ditanya, alasan yang diberi adalah tidak mahu makan di kantin. Setelah loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu rehat, saya mendapati pelajar meninggalkan kantin  dalam keadaan yang kotor.  Pinggan dan gelas di biarkan di  atas meja. Kelihatan juga air yang tumpah dan sisa makanan di atas lantai. 

Sedang saya di kantin, saya memandang  ke arah kelas-kelas di dua blok bangunan berhampiran. Kelihatan beberapa orang pelajar lelaki yang ada di antara mereka tidak memakai tali leher,  lencana dan tanda nama serta baju kemeja yang tidak dipakai dengan kemas berada di luar kelas menunggu guru masuk. Sesekali pelajar-pelajar perempuan juga keluar masuk  kelas dan berada di koridor kelas seolah-olah menantikan  kehadiran guru ke kelas sambil berbual dengan pelajar lelaki. Kadangkala terdengar gelak tawa mereka, mungkin kerana ada peristiwa yang melucukan. Tidak lama kemudian , kelihatan beberapa guru berjalan melintasi kantin menuju ke kelas. Saya menyapa setiap guru yang lalu di hadapan saya. Sebaik melihat kehadiran guru, kumpulan pelajar tadi masuk ke kelas semula.  Akhirnya terdengar doa dibacakan menandakan  guru telah sampai ke kelas dan pengajaran dan pembelajaran bermula.

JEPUN DAN SEKOLAH CEMERLANG

Jailani bin Tasman
Pengetua , SMK Gali,Raub

Disaat aku sekarang ini bergelar seorang Pengetua di SMK Gali,Raub. Saban hari aku berhadapan dengan 1001 masaalah dan cabaran untuk diuruskan dan ditangani secara bijaksana.

            Masuk sahaja ke pintu pagar sekolah seawal 6.30 pagi maka bermulalah tugas-tugasku sebagai Pengetua. Dipintu pagar aku disambut setia oleh Pengawal Keselamatan, ”Assalammualaikum Boss…Alhamdulillah sekolah dalam keadaan selamat.”sapa Pengawal Kesalamatan sambil menganggukkan kepala sebagai tanda hormat.

            Sesampai dipejabat aku mulakan tugas dengan memperdengarkan alunan Zikir Munajat melalui kemudahan pembesar suara canggih di sekolah. Kadangkala aku selang selikan dengan siaran bacaan Surah-surah lazim ataupun Nasyid.

            Jam 7.20 pagi maka bermulalah sesi persekolahan pagi dan ketika itulah pelbagai perkara datang kepadaku untuk diselesaikan sehingga ke akhir sesi persekolahan.Bermula hari isnin sehingga hari Jumaat.

            Suatu hari aku duduk dihujung dewan terbuka(serbaguna), ketika itulah aku terkenang zaman aku kanak-kanak,seronok rasanya zaman tersebut tiada banyak masalah hidup yang perlu difikirkan, hari-hari pergi bermain dengan kawan-kawan, berseronok mandi-manda di tali air dan kekadang bermain masak-masak bersama rakan lain jantina.

            Tiba-tiba aku teringat suatu kisah yang diceritakan oleh bapaku tentang zaman pendudukan Jepun di Tanah Melayu.Menurut bapaku,atok ku suatu masa dulu telah ditangkap oleh pihak Jepun dan telah didera dengan cara mengikat seluruh tubuhnya pada buaian dan rakannya yang lain diperlakukan yang sama,kemudian mereka dihayunkan dengan laju menyebabkan kepala mereka berlaga sesama mereka. Perbuatan itu dibuat berulangkali sebagai satu hiburan tentera Jepun. Aku tidak dapat bayangkan bagaimana deritanya datukku ketika itu.

            Secara tidak semena-mena tanganku menggenggam erat sebagai reaksi geram terhadap kekejaman Jepun, dalam kotak fikiranku,jahat betul Jepun ini.

            Pada penghujung tahun 2007 dengan berkat usaha semua warga sekolah, akhirnya SMK Tersang telah dinobatkan sebagai Anugerah Sekolah Cemerlang Kategori Lonjakan Saujana STPM.Sebagai salah satu hadiahnya aku telah ditawarkan pakej Lawatan sambil belajar ke Nagoya Jepun. Perkara ini memang tidak disangka-sangka langsung,namun peluang dapat pergi ke Jepun ini hendak aku gunakan untuk mengetahui sekejam mana Jepun yang telah diceritakan oleh ayahku.

Thursday, June 23, 2011

MEMADAM API ATAU MEMBINA BANGUNAN

Abdul Rahim bin Mohd Yunus  
Pengetua SMK Bukit Rangin Kuantan


“Ada kalanya, di sini saya lebih banyak memadam api daripada membina bangunan.”  Itulah antara lain kataku ketika memberi taklimat kepada sekumpulan ibu bapa di Dewan Titipan Ilmu, Seri Bentong. Ketika itu belum pun sampai setahun aku bertamu di daerah ini.

Ada seorang bapa mengulas kata-kataku itu dengan harapan supaya aku “terus juga membina bangunan”. Aku lega kerana dia memahami. Juga lega kerana mengingatkan aku kepada tanggungjawab dan keputusanku mengimbangi  islah asrama dengan sekolah atau akademik. Cabaran “besar, berbulu  dan menakutkan” itu aku  pahatkan di minda. Cabaran itu sentiasa timbul sebagai ”parut” yang membangkit kesedaran apabila tersentuh oleh jari-jemari perasaan yang sensitif.

Api. Hangat, panas, membakar, tidak selesa dan bisa membahayakan. Sebaliknya pula, api menjadi perlu, bermanfaat dan menyamankan. Kuasa yang Allah berikan kepada api mempunyai potensi positif dan negatif. Pada fikiranku masalah disiplin itulah ”api” bagiku di sini. Habis tu, apalah yang positif tentang masalah disiplin? Yang negatif, memang jelas. Tak payah nak suluh.

Aku yakin bahawa masalah disiplin pelajar memberi peluang berfikir dan mematangkan guru. Pemikiran guru menjadi reflektif apabila berdepan dengan beraneka masalah disiplin anak didik. Bahkan boleh jadi kreatif! Kita boleh tersentap dan tersentak, namun naluri seorang guru akan membuat kita berfikir mencari punca dan mencari cara menanganinya. Cari akal: ”Kalaulah aku boleh menyelesaikannya ...”. Menyelesaikannya adalah satu kepuasan. Bahkan berupa satu calitan atau meninggalkan bekas yang mematangkan.

Sebaik sahaja aku ’confirm’ akan bertukar ke Seri Bentong, Cikgu Azhar Daud (SMART) menyampaikan khabar bahawa Cikgu Azmi Othman di sini sudah memaklumkan lebih awal bahawa ada kes yang ”menunggu” untuk diselesaikan. Kes buli. Budak kena pukul. Polis akan berjumpa pengetua baru. ”Api” itu sudahpun memanaskan kerusiku. Bahangnya sudah sampai ke Kuantan sedangkan aku belum pun mengemas barang. Lirik lagu Inggeris yang berbunyi ”I beg your pardon, I never promise you a rose garden” seperti tiba-tiba didendangkan dengan muzik ghaib ala cerita Hindustan!

Apabila aku kemudiannya bertemu semula rakan di SMART, ada yang bertanya penuh minat tentang bagaimana aku ”memadam api” itu. Berjayakah? Apa dah jadi?

Cerita memadam api boleh menjadi rumit seperti karya fiksyen. Tiada nota kuliah mahupun latihan perguruan yang boleh menyediakan kita secara khusus dengan cabaran mengatasi masalah yang unik serta tersendiri di sekolah masing-masing. Nak sangat jadi cikgu! Tiada orang paksa dan kita sendiri rela hati menandatangan surat menerima tawaran lantikan daripada Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. Kita bukan sahaja menerima segala faedah dan ganjaran profesion ini, tetapi juga segala masalah dan cabaran yang datang bersamanya. Pakej lengkap. Take it or leave it? Ignore it? Pilihan di tangan kita.